Odborné výstupy

 

Jednou z podstatných činností CZECH FOREST think tank je tvorba oborových vizí, návrhů řešení aktuálních problémů, věcných připomínek či aktuálních komentářů. Snahou členů a spolupracujících expertů CZECH FOREST think tank je formulovat výstupy v komplexním provozně uchopitelném pojetí a se zohledněním všech podstatných souvislostí. Důležitým parametrem vytvářených výstupů je také jejich směřování do budoucnosti a určitá míra odvahy a vizionářství.

 

JE NEZBYTNÉ ZAHÁJIT DISKUZI O PŘÍSTUPU KE KRAJINĚ A OCHRANĚ PŘÍRODY I ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH RIZIK V LESÍCH

Bezprecedentní požár v NP České Švýcarsko odhalil mnoho hrozeb, které souvisejí s klimatickou změnou, přístupy k ochraně přírody, vysokou návštěvností některých přírodních lokalit nebo limity hasebních zásahů. Zásadním úkolem politické reprezentace a odborníků z celého spektra souvisejících činností není podle našeho názoru hledání viníků, ale hledání způsobů, jak podobným událostem v lesích předcházet. K této konstruktivní a věcné diskuzi bychom rádi vyzvali.

Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno 29. 8. 2022)

 

PODLE KVALIFIKOVANÉHO ODHADU CZECH FOREST THINK TANK ČINIL OBJEM KŮROVCEM NAPADENÝCH POROSTŮ 15-20 MIL. KŮBÍKŮ A EKONOMICKÉ DOPADY ČINÍ 11,6 MILIARDY KORUN

V roce 2021 bylo podle odhadů CFTT kůrovcem napadeno 15-20 mil. kubíků smrkového dříví a ekonomické dopady, v tomto roce způsobené zejména škodami z předčasného smýcení porostů, dosáhly 11,6 miliardy korun.
V roce 2021 došlo k meziročnímu poklesu objemu napadených stromů. Situace je ovšem stále velmi riziková, protože při nepříznivém vývoji počasí může obrovská populace škůdce lýkožrouta smrkového způsobit další rozsáhlé škody. Ekonomické dopady způsobené kůrovcovou kalamitou přesahují v roce 2021 deset miliard korun a to i přes postupný nárůst cen dříví v průběhu roku 2021. Zásadní položkou ekonomických dopadů jsou tzv. škody z předčasného smýcení, tedy škody způsobené tím, že je nutné vytěžit napadené stromy často o desítky let dříve, než je racionální z hlediska zpeněžení.

Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno 17. 2. 2022)

 

VYJÁDŘENÍ ČLENŮ CZECH FOREST THINK TANK KE KOALIČNÍ SMLOUVĚ SPOLU, Pirátů a STAN

Lesy a lesnictví budou hrát v ČR nadále klíčovou roli v naplňování klimatických cílů fixováním CO2, produkcí obnovitelných zdrojů a materiálů, ale i zadržováním vody v krajině, udržování biodiverzity a oblasti turistického ruchu. Členové think tanku formulovali několik připomínek k tezím uvedeným v koaliční smlouvě SPOLU, Pirátů a STAN za účelem upozornění na možná rizika plynoucí z naplňování některých dílčích záměrů. Připomínky se týkají například prioritizace mimoprodukčních funkcí u státních lesů a současné podpory obnovitelných zdrojů a výrobků ze dřeva, rizika destabilizace tržního podnikatelského prostředí, evropské legislativy nebo vyhlašování národních parků.

Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno 4. 1. 2022)

 

AKTUALIZACE PROGNÓZY 2020:

KŮROVCEM BYLO V ROCE 2020 NAPADENO 35-40 MIL. KŮBÍKŮ DŘÍVÍ
A ŠKODY ČINÍ 44 MILIARD KORUN

CZECH FOREST think tank odhaduje, že v roce 2020 bylo kůrovcem napadeno 35-40 mil. kubíků smrkového dříví a škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasným zmýcením porostů dosáhly 44 miliard korun.

I když v roce 2020 nedošlo k zásadnímu meziročnímu nárůstu objemu napadených stromů, přesto je situace stále velmi vážná. Kůrovcová kalamita se v roce 2020 díky obrovskému nasazení vlastníků a správců lesů i lesnických firem a živnostníků, ale pravděpodobně i díky průběhu počasí proti původním předpokladům zpomalila. Přesto byl rok 2020 obdobím s největší plochou lesů napadenou kůrovci v historii. Rozhodně tedy není na místě považovat kalamitu v lesích za vyřešenou. Stále hrozí riziko jejího dalšího rozvoje téměř na celém území ČR. Pokud by v roce 2021 došlo k obdobnému suchu v kombinaci s vysokými teplotami ve vegetační sezóně jako v roce 2018, bylo by patrně poškození pro smrkové porosty již fatální.

Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno 16. 2. 2021)

 

Střednědobá prognóza vývoje lesnicko-dřevařského sektoru od roku 2020 

Situace lesnicko-dřevařského sektoru a zejména vlastníků lesů je zásadním způsobem ovlivněna dopady minulých suchých let a následnou kůrovcovou kalamitou. Je zřejmé, že dopady tohoto stavu se dotknou s různou intenzitou a v různém časovém horizontu téměř všech součástí lesnicko-dřevařského sektoru.

Pro stanovení objektivní prognózy vývoje napadení porostů nejsou k dispozici relevantní data, predikce vývoje počasí ani zkušenosti, z nichž by při prognóze bylo možné čerpat. Proto se členové CZECH FOREST think tank rozhodli koncipovat prognózu zejména jako souhrn informací, které mohou mít na budoucí vývoj podstatný vliv a upozornění na možné negativní dopady, ale i některé možné příležitosti.

Podle prognózy CZECH FOREST think tank bude v 2020 pokračovat nárůst napadení porostů a odhadovaný objem napadeného dříví činí 40-60 mil. m3. Podle míry napadení z projektu kurovcovmapa.cz lze očekávat masivní rozvoj kalamity zejména v Jihočeském kraji, v Ústeckém kraji v širokém okolí NP České Švýcarsko, jižní část Středočeského kraje, severu Vysočiny, Královehradeckém kraji.

S vysokou pravděpodobností bude nárůst napadení porostů pokračovat i v roce 2021. Po roce 2021 lze očekávat pokles napadení porostů zejména z důvodu plošného snížení zásoby smrku. Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno dne 3. 2. 2020)

Článek z časopisu Holzkurier o prognóze CZECH FOREST think tank si můžete stáhnout zde.

 

Krizové členění podpory ochrany lesa

Nepříznivý vývoj mnoha faktorů v lesním hospodářství, zejména pak dlouhodobý deficit srážek, vysoce nadprůměrné teploty ve vegetačním období a s tím související oslabení lesních porostů, urychlení vývoje lýkožrouta smrkového a následný plošný rozvoj kůrovcové kalamity doprovázený kolabováním trhu s dřívím a ekonomickými problémy vlastníků lesů, jsou jednoznačnými argumenty pro přijetí krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity alespoň na části území ČR zpomalit, ale také přispět k zachování porostů se zastoupením smrku na vhodných stanovištích. Jedním z takových opatření by mohlo být krizové členění podpory ochrany lesa. Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno dne 15. 10. 2019)

  

Obnažené problémy lesního hospodářství

Je zřejmé, že objektivními daty doložitelnou hlavní příčinou současné katastrofy v lesích je extrémní průběh počasí posledních let. To mimo jiné dokládají i usychající porosty borovice a dalších dřevin na významné části našeho území. Přesto je nutné si s ohledem na budoucnost lesnictví přiznat, že lesní hospodářství a celý lesnicko-dřevařský sektor nebyly a stále nejsou připraveny na řešení podobných výkyvů.
Dopady sucha a kůrovcová kalamita obnažily mnoho problémů, z nichž je nutné se poučit. Proto jsme se v CZECH FOREST think tank pokusili o shrnutí podstatných problémů a nástin možností jejich řešení. Celý dokument ke stažení zde... (zveřejněno dne 3. 9. 2019)

 

 

Lesnická výzva ke zodpovědnému přístupu k národnímu bohatství – lesům

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné kůrovcové kalamity, způsobené primárně následky extrémního sucha a nadprůměrných teplot. Lesníci a majitelé lesů vyzývají politickou reprezentaci k aktivnímu a zodpovědnému řešení této situace. Pro efektivní boj je nezbytně nutná adekvátní podpora boje s kůrovcovou kalamitou a adaptačních opatření na klimatické změny a výkyvy i podpora obnovy lesů v zasažených oblastech. Celý dokument ke stažení zde...( zveřejněno dne 29.1. 2019)

 

Vertikální členění podpory ochrany smrkových porostů

Nepříznivý vývoj mnoha faktorů v lesním hospodářství, zejména pak dlouhodobý deficit srážek, vysoce nadprůměrné teploty ve vegetačním období a s tím související oslabení lesních porostů nebo urychlení vývoje lýkožrouta smrkového a rozvoj kůrovcové kalamity, je jednoznačným argumentem pro přijetí skutečně krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity zpomalit, ale také přispět k zachování smrkových porostů na vhodných stanovištích. Jedním z takových opatření by mohlo být vertikální členění podpory ochrany lesa ve smrkových porostech...
Celý dokument ke stažení zde...( zveřejněno dne 18. 12. 2018)

 

Návrhy změn a opatření pro období před další kůrovcovou sezónou

Období nadcházejícího podzimu a zimy bude zcela zásadním obdobím pro další vývoj kůrovcové kalamity v ČR. Rezignace na boj s kůrovcovou kalamitou by znamenala popření hlavních principů povolání lesníka, ale také opomenutí základního faktu, že celé lesní hospodářství je doposud financováno z produkce dříví. Je nezbytné neprodleně odstraňovat kůrovci napadené stromy a pro kůrovce atraktivní dříví. Proto je třeba soustředit maximum personálních a technologických kapacit právě k sanitárním těžbám, ale také motivovat všechny vlastníky a správce lesů, aby tato opatření nepodcenili.. Celý dokument ke stažení zde...( zveřejněno dne 13. 9. 2018)

 

Začněme navyšovat podíl modřínu opadavého v českých lesích

Současnými trendy v pěstování našich lesů jsou změna dřevinné skladby porostů, zvyšování jejich smíšení a větší diferenciace prostorového uspořádání lesa. Se změnou klimatických podmínek se také stále častěji testují různé introdukované dřeviny. Členové CZECH FOREST think tank považují za vhodné při aktuálních změnách v pěstování lesů více využívat při obnově také domácí dřevinu modřín opadavý a zvyšovat tak její podíl v druhové skladbě lesů v ČR. Celý dokument ke stažení zde...( zveřejněno dne 22. 8. 2018)

 

Návrh k razantnímu zvýšení podílu odkorňování jako asanační metody

Odkorňování dříví je nejefektivnější metodou asanace kůrovcem napadaných stromů, která není spojena se zásadními vedlejšími negativními vlivy. Velkou výhodou odkorňování je i nezávislost na počasí a minimální omezení z hlediska parametrů místa odkornění. V situaci kůrovcové kalamity a kvůli problémům s odbytem dříví je na místě pokusit se odkorňování využívat ve větší míře než doposud. Proto CZECH FOREST think tank připravil návrhy znovuzavedení odkorňovacích technologií do lesnické praxe. Celý dokument ke stažení zde...( zveřejněno dne 20.5.2018)

 

Návrh podpory provozního testování automatických zalesňovacích prostředků

Vzhledem k vysokým objemům kalamitních těžeb v posledních letech je stále aktuálnější otázka využití lesnické mechanizace v zalesňování, která by zvýšila efektivitu a snížila potřebu manuální práce. Ve Skandinávii, ale i dalších zemích již několik desítek zalesňovacích strojů používají. Následující návrh stručně shrnuje popis, pozitiva a negativa těchto strojů. Zároveň se autoři článku zamýšlí nad možnostmi podpory provozního testování těchto technologií v ČR.
Celý dokument ke stažení zde... ( zveřejněno dne 24.4.2018)

 

Možnosti úprav zadávání lesnických činností
státním podnikem Lesy ČR

Aktuálně Lesy ČR zadávají lesnické činnosti zejména formou veřejných zakázek a prostřednictvím aukcí dříví nastojato.

Mezi výhody současného systému patří ekonomická výhodnost pro Lesy ČR potažmo stát, jednoduchost, ale i stabilita daná každoročním soutěžením cca 1/5 dotčeného území.

Z hlavní nevýhody lze označit jednostrannou preferenci ekonomických cílů při výběru dodavatelů, která vede v mnoha případech k poklesu kvality lesnických činností, omezení dostupnosti kapacit v případě nenadálých událostí, ale i k určité degradaci lesnické odbornosti.

Nevýhodou systému se se zvyšujícím tlakem dopadů sucha ukázala také omezená schopnost včas reagovat na změny přírodních podmínek.

Zásadním problémem zakázek je také valorizační mechanismus, jehož funkční řešení je hledáno již několik let.

Jedním z návrhů CZECH FOREST think tank jevytvoření jádra komplexní zakázky z pěstební činnosti a omezeného rozsahu těžebních činností (např. předmýtní + případně další těžby vytipované ad hoc) při zachování současného pětiletého cyklu a zadávání zbytku těžebních činností (zejména mýtních těžeb) v aukcích.

Smlouvy na veřejné zakázky by se také měly radikálním způsobem zjednodušit, garantována by měla být časová proporcionalita. Modifikovány a zrychleny by měly být výrobní postupy zejména v souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity.

Celý dokument ke stažení zde...

 
 
 
 

Návrhy opatření ke zlepšení personální situace v LH

Současnou situaci v lesním hospodářství lze označit za personální kalamitu.
Dlouhodobý tlak na snižování ceny práce zejména v zakázkách pro státní lesy, fyzická náročnost práce v lesích, téměř nulová propagace profesí lesní výroby, ale v neposlední řadě i obrovská poptávka zaměstnavatelů z ekonomicky silnějších odvětví vedl k zásadnímu úbytku a obtížnému shánění nových pracovníků v lesním hospodářství.

CZECH FOREST think tank není přesvědčen, že řešením jsou zahraniční pracovníci, často zprostředkovaní různými agenturami.

Z dlouhodobého hlediska je třeba vrátit venkovským profesím atraktivitu a vytvořit podmínky, za nichž bude pro absolventy lesnických škol smysluplné začít profesní působení v lesním hospodářství.

V návrzích je kromě klíčové nutnosti navýšení ohodnocení pracovníků rozebrána i nutnost zavedení systému celoživotního vzdělávání v LH, propagace práce v lesním hospodářství a možných benefitů s touto prací spojených, nebo vznik Lesnického poradenské centra, které by usnadňovalo vstup absolventů lesnických škol do podnikatelského prostředí a zároveň by mohlo poskytovat aktuální rady současným podnikatelům, zejména živnostníkům v LH.

Celý dokument ke stažení zde...

 
 
 
 

Návrhy opatření ke snížení rizik spojených s dopady sucha, větrných a kůrovcových kalamit

Současná situace v ochraně lesa je komplikována mnoho faktory, jejichž negativní dopady se bohužel často sčítají.
Po extrémně suchém a teplém roce 2015 následoval rozvoj kůrovcového napadení smrkových lesů.

Situaci komplikují též infekce václavky v mnoha oblastech ČR, ale i časté větrné kalamity.

Prognózy pro rok 2018 upozorňují na riziko dalšího nárůstu objemu kůrovcové nahodilé těžby i rozvoje této situace v dalších oblastech ČR.

Členové CZECH FOREST think tank apelují na důsledné a včasné zpracování smrků atraktivních pro kůrovce (vývraty, zlomy apod.),

pečlivé a včasné vyhledávání a odstraňování napadených jedinců, včetně jejich asanace v průběhu celého vegetačního období.

V rámci zpracování tohoto tématu vznikly i některé návrhy legislativních změn, nebo návrhy na posílení pravomocí státní správy lesů na úrovni ORP, větší zapojení OLH do monitoringu kůrovce a jako příklad technických opatření podporu využívání mokrých skládek, větší využívání insekticidních sítí nebo zapojení dronů do vyhledávání ohnisek kůrovce a obecně hledání dalších možností monitoringu.

Zefektivněn by měl být také sběr dat o kůrovcové situaci, nahodilých těžbách v ČR v reálném čase.

Celý dokument ke stažení zde...