Členové CZECH FOREST think tank

CZECH FOREST think tank je otevřen členství všem lesníkům, kteří mají zájem pozitivně ovlivňovat budoucnost lesů a lesnictví. Členové CZECH FOREST think tank navrhují témata, koordinují jejich zpracování a schvalují výstupy směřované k odborné i laické veřejnosti.
Úzce spolupracují s externími spolupracovníky – odborníky na jednotlivé lesnické obory.

 

Ing. Miloš Kučera, Ph.D.

Kucera
  • Expert na problematiku  inventarizace lesů

Je absolventem Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno, oboru Lesní inženýrství. Na této fakultě také absolvoval doktorskému studiu s tématem disertační práce: Vyhodnocení technologie Národní inventarizace lesů ČR z hlediska analýzy vývoje produkce lesního ekosystému. V roce 2001 nastoupil na pobočku ÚHÚL (Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) v Brně jako terénní pracovník NIL (Národní inventarizace lesů).

V letech 2002-2004 byl vedoucím inventarizační skupiny NIL. Od roku 2004 působil jako vedoucím oddělení NIL na pobočce Brno a od roku 2009 je vedoucím oddělení Národní inventarizace lesů na ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, kde se věnuje zejména vedení, metodickému zajištění a kontrole projektu NIL. Je zástupce ČR v ENFIN (EuropeanNational Forest Inventory Network – sdružení evropských zemí provádějící inventarizaci). Podílel se na evropských projektech COST E43, COST USEWOOD, DIABOLO. Pracuje také jako odborný lesní hospodář na lesním hospodářském celku Městys Sněžné a Statek Mitrov.

 

 

Ing. Petr Kužvart

Kuzvart
  • Ředitel lesnické firmy a znalec se specializací na oceňování lesních pozemků a porostů

Ředitel lesnické firmy a znalec se specializací oceňování lesních pozemků, lesních porostů a škod na lesních pozemcích a lesních porostech. Po Střední lesnické technické škole v Písku (1976–1980) absolvoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (1980–1984), kde také dokončil postgraduální studium (1987-1989).

Pracovní dráhu započal u Západočeských státních lesů, Lesní závod Žlutice (1985–1992), kde působil na různých pozicích (technik polesí Loket, pěstební inspektor, referent myslivosti, zástupce ředitele lesního závodu).
Od roku 1992 pracuje u Lesní společnosti Bečov s.r.o. (jednatel společnosti, vedoucí ekonom, vedoucí investic a majetkoprávních vztahů, ředitel společnosti a spoluvlastník společnosti).

Od roku 2005 působí jako jednatel a spoluvlastník společností Statek Hlinky s.r.o., Statek Dlouhá Lomnice s.r.o., Statek Lunga s.r.o.

 

Ing. Petr Martinec

Martinec
  •  Expert na problematiku lesního školkařství a obnovu lesa

Je obchodním ředitelem u významného tuzemského producenta sadebního materiálu lesních dřevin. Věnuje se problematice lesního školkařství a obnovy lesa.

Po Střední lesnické škole v Trutnově absolvoval Lesnickou fakultu na Mendelově univerzitě v Brně. Po ukončení studií nastoupil do společnosti LESOŠKOLKY s.r.o., která ho vyslala na roční pracovní stáž do lesní školky Alba Trees plc., jež je největším producentem krytokořenné sadby ve Velké Británii. Po návratu působil na pozici vedoucího hospodářského střediska obalované sadby, dále jako obchodní zástupce se sortimentem pro pěstitele a pět let vykonával funkci manažera Sdružení lesních školkařů ČR. Aktuálně působí jako obchodní ředitel ve společnosti LESCUS Cetkovice s.r.o., která produkuje především krytokořenný sadební materiál lesních dřevin a realizuje služby v lesnictví.

 

Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Pernica
  • Ředitel správy soukromého lesního majetku v ČR

Řídí správu významného soukromého lesnického majetku v ČR. Je absolventem SLŠ Trutnov a MZLU LDF Brno (2000). V průběhu studia pracoval jako OSVČ a po ukončení lesnické fakulty nastoupil do firmy LESS a.s., kde prošel několika pozicemi (mistr dřevařské výroby, manažer obchodu se dřívím). V letech 2005–2013 pracoval na Lesní správě Lány KPR jako vedoucí střediska lesní výroby. Od roku 2013 působil na majetku Jeroma Colloredo Mannsfleda ve funkci ředitele společnosti, která se o tento majetek stará. Aktuálně je ředitelem společnosti LESY COLLOREDO-MANSFELD s.r.o., která obhospodařuje lesy v Orlických horách a na Dobříšsku. 

 

Ing. Jan Příhoda

Příhoda
  • Šéfredaktor lesnického odborného časopisu
    a předseda CZECH FOREST think tank

Šéfredaktor  odborného časopisu Lesnická práce a serveru Silvarium.cz se zaměřuje na oblast informovanosti, vzdělávání marketingových aktivit a nových technologií v lesnictví. Je absolventem gymnázia v Jičíně a oboru lesní inženýrství na FLD ČZU v Praze.

Do společnosti Lesnická práce s.r.o. nastoupil v roce 2007, v témže roce se stal šéfredaktorem časopisu Lesnická práce, od roku 2010 řídí také chod odborného serveru Silvarium.cz. Věnuje se vedení redakcí, komunikaci se spolupracujícími osobami a subjekty, aktivně se zapojuje do tvorby a připomínkování oborových dokumentů a strategií lesnicko-dřevařského sektoru. Je iniciátorem a spoluautorem projektů Kůrovcové info, Kůrovcová mapa nebo Nekrmbrouka.cz a dalších projektů, které mají za cíl vnášení moderních poznatků, technologií a metod do lesního hospodářství.

 

Ing. Stanislav Slanina, Ph.D.

testovaci_hlava
  • Specialista v oblasti trvale udržitelného hospodaření v lesích a certifikace

Je absolventem Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze v oboru Lesní inženýrství. V rámci studia absolvoval půlroční zahraniční stáž na lesnické fakultě v UMEA ve Švédsku. V roce 2015 dokončil postgraduální studium.

Pracovní dráhu zahájil na Státním zemědělském intervenčním fondu, následně působil jako mistr lesní výroby a manažer obchodu s dřívím u firmy LESS&Forest s.r.o.

Od roku 2009 se věnuje certifikaci trvale udržitelného hospodaření v lesích a navazujícího dřevozpracovatelského průmyslu v systému PEFC.

 

Doc. Ing. Petr Zahradník CSc.

Zahradník
  • Specialista na ochranu lesa

Absolvent Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně, nyní MENDELU (1983), titul kandidáta věd (CSc) získal v roce 1993 v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v oboru zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin. Habilitoval v oboru ochrana lesů a myslivosti na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze v roce 2004.

Od roku 1986 působil jako vědecký pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v letech 1988-1998 byl vedoucím útvaru ochrany lesa, v letech 1995-1998 vedoucí Lesní ochranné služby, v letech 1996-1998 a 2014-2018 vedoucí laboratoře Testování biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin pro LH, v letech 1998-2012 ředitel ústavu.

Řešitel 13 projektů, autor více než 300 vědeckých a odborných publikací, člen řady vědeckých rad, poradních sborů, profesních a vědeckých organizací a redakčních rad tuzemských i zahraničních časopisů. Dlouhodobě se věnuje ochraně lesa, zejména pak podkornímu hmyzu. Ve výzkumných aktivitách se vždy snaží o úzkou provázanost s provozní praxí. Je spoluautorem projektu KŮROVCOVÉ INFO.CZ.

 

 

 

.

 

 

Spolupracující experti