O CZECH FOREST think tank

 CZECH FOREST think tank je otevřenou nezávislou expertní skupinou podporující rozvoj a prestiž českého lesnictví a jeho adaptaci na společenské, klimatické a ekonomické změny. Zájmem členů think tanku je hájení dlouhodobých zájmů lesnictví a racionálního přístupu k lesním ekosystémům ve prospěch ekonomických, ekologických a sociálních potřeb občanů České republiky.

Vznik a role lesnického think tanku

CZECH FOREST think tank je otevřenou nezávislou expertní skupinou podporující rozvoj a prestiž českého lesnictví a jeho adaptaci na společenské, klimatické a ekonomické změny. Zájmem členů think tanku je hájení dlouhodobých zájmů lesnictví a racionálního přístupu k lesním ekosystémům ve prospěch ekonomických, ekologických a sociálních potřeb občanů České republiky.

Stromy v České republice rostou na téměř 40 % území (lesy tvoří 36 % území ČR). Lesy jsou nedílnou součást naší kulturní krajiny a kromě produkce obnovitelné suroviny – dříví – plní lesy mnoho dalších velmi důležitých funkcí. Zásadní vliv mají na produkci kyslíku, pohlcování CO2, vodní režim v krajině a v neposlední řadě jsou místem rekreace a relaxace velké části populace.

Současný stav českých lesů je výsledkem práce generací lesníků, díky nímž jsou lesy skutečně polyfunkčním celkem, kde se hospodaří trvale udržitelným způsobem. Prostředí lesa je navíc velmi bohaté na výskyt rostlinných a živočišných druhů. Proto je významná plocha lesů v ČR (téměř 37 % rozlohy lesů v ČR) dotčena různými typy ochrany přírody, na níž lesníci aktivně spolupracují s ochránci přírody..

V posledních letech jsou ovšem lesy pod sílícím tlakem klimatických změn, ekonomických zájmů i snah o změny priorit v oblasti využívání lesů. To jsou hlavní impulsy, které vedly k založení lesnického think tanku.

 

Lesnický think tank vznikl jako iniciativa lesníků..

  • kterým není lhostejný budoucí vývoj českých lesů
  • kteří mají zájem spojovat zájmy vlastníků lesů, ochrany přírody a veřejnosti
  • kteří vnímají lesnictví v širokém spektru souvislostí, včetně legislativních a majetkových
  • kteří vnímají zodpovědnost a dlouhodobost případných změn v pojetí péče o lesy
  • kteří chtějí přemýšlet a diskutovat o vizích a návrzích změn
  • kteří mají odvahu své nápady prezentovat odborné i laické veřejnosti
  • kteří chtějí připomínat význam a přínosy lesů pro společnost

Výstupy

Výstupy činnosti (oborové vize, návrhy řešení problémů a komentáře), která think tank vytváří, jsou formulovány v komplexním provozně uchopitelném pojetí. Proto při jejich formulování dochází k propojování jednotlivých oborů a syntéze informací prostřednictvím mezioborové spolupráce.

Členové a spolupracovníci

Hlavní charakteristikou osob v think tanku je schopnost a ochota se na odborné úrovni vyjadřovat k problémům lesů a lesního hospodářství, schopnost komplexního pohledu a konsenzuálního přístupu.

 

CZECH FOREST think tank

je otevřená skupina lesníků a členem či expertním spolupracovníkem se může stát každý, komu není budoucnost lesů a lesnictví lhostejná, kdo má vize dalšího vývoje lesnictví, kdo má nápady, které by ho posouvaly kupředu, kdo je schopen konstruktivní oborové diskuze a nebojí své názory prezentovat.

 

Identifikační údaje:

CZECH FOREST TT, z.s.

náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČ: 07040415

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 70245