Tiskové zprávy

Členové CZECH FOREST think tank jsou připraveni poskytnout stanoviska, sdělit své názory na problematiku týkající se lesního hospodářství široké laické veřejnosti prostřednictvím kontaktu se zástupci médií.

K vybraným tématům vydává CZECH FOREST think tank vlastní tiskové zprávy.

 

(Tisková zpráva ze dne 26. 7. 2022)

Reakce CZECH FOREST think tank na požární situaci v NP České Švýcarsko

POŽÁR V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO JE OBROVSKÝM VAROVÁNÍM, PŘED DOPADY KLIMATICKÝCH ZMĚN, ALE I JEDNOSTRANNÝM PŘÍSTUPEM K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

„Dopady lesních požárů jsou neštěstím pro vlastníky i správce lesů, ale i životní prostředí. Přejeme všem zúčastněným, aby se požár NP České Švýcarsko podařilo rychle uhasit, nedošlo k žádným úrazům a území se další podobné požáry již vyhýbaly," konstatují členové CZECH FOREST think tank.

V teplém a suchém počasí, zejména v oblastech s vysokou návštěvností lesů může vzniknout požár téměř kdekoli. Rizikem jsou zejména plochy ponechanými soušemi. Nikde v republice, ale plošně nevznikly cíleně podmínky, které očekávatelně riziko požáru a jeho šíření zvyšují. CZECH FOREST think tank v minulosti upozorňoval na rizika bezprecedentního rozhodnutí ponechat odumřít v NP ČS v krátké době většinu smrkových porostů bez toho, aby toto rozhodnutí bylo podrobeno odborné diskuzi o možných dopadech.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 17. 2. 2022)

KŮROVCEM BYLO V ROCE 2021 NAPADENO 15-20 MIL. KŮBÍKŮ DŘÍVÍ, EKONOMICKÉ DOPADY ČINÍ 11,6 MILIARDY KORUN

CZECH FOREST think tank odhaduje, že v roce 2021 bylo kůrovcem napadeno 15-20 mil. kubíků smrkového dříví a ekonomické dopady dosáhly 11,6 miliardy korun.

V roce 2021 došlo k meziročnímu poklesu objemu napadených stromů, přesto ekonomické dopady způsobené kůrovcovou kalamitou přesahují v roce 2021 deset miliard korun a to i přes postupný nárůst cen dříví v průběhu roku 2021. Zásadní položkou ekonomických dopadů jsou tzv. škody z předčasného smýcení, tedy škody způsobené tím, že je nutné vytěžit napadené stromy často o desítky let dříve, než je racionální z hlediska zpeněžení.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 3. 1. 2022)

NOVÉMU PŘÍSTUPU STÁTU K LESNICTVÍ BY MĚLY PŘEDCHÁZET ANALÝZY ZALOŽENÉ NA KOMPLEXNÍM ODBORNÉM POHLEDU

Členové think tanku CZECH FOREST vítají a oceňují, že problematika lesů tvoří v koaliční smlouvě SPOLU, Pirátů a STAN nepřehlédnutelnou část. Přesto si dovolují uvést před finalizací programového prohlášení vlády několik odborných připomínek a podnětů, ale také varovat před některými rozpory a možnými dopady dílčích návrhů.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 (Tisková zpráva ze dne 16. 2. 2021)

KŮROVEC V ROCE 2020 NAPADL 35-40 MIL. KŮBÍKŮ DŘÍVÍ
A ŠKODY ČINÍ 44 MILIARD KORUN

CZECH FOREST think tank odhaduje, že v roce 2020 bylo kůrovcem napadeno 35-40 mil. kubíků smrkového dříví a škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasným zmýcením porostů dosáhly 44 miliard korun. Kůrovcová kalamita se v roce 2020 díky obrovskému nasazení vlastníků a správců lesů i lesnických firem a živnostníků (navýšení kapacit proti normálnímu stavu na dvojnásobek), ale pravděpodobně i díky průběhu počasí proti původním předpokladům zpomalila. Přesto byl rok 2020 obdobím s největší plochou lesů napadenou kůrovci v historii a situace je stále velmi vážná.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 
 (Tisková zpráva ze dne 28. 1. 2021)
 

Reakce CZECH FOREST think tank na tiskovou zprávu Hnutí DUHA:
Hnutí DUHA neuvádí správné informace BOJ O ZÁCHRANU LESŮ ROZHODNĚ NEZPŮSOBUJE TAKOVÉ MNOŽSTVÍ CO₂ JAKO AUTOMOBILY

Postup v boji s kalamitou je dán platnou legislativou a je v ČR plně srovnatelný s přístupem většiny států Evropy. I když na rozdíl od Hnutí DUHA nedisponujeme podkladovým materiálem MZe, přesto je zcela zřejmé, že je absolutně zavádějící a neprofesionální srovnávat emise a CO₂ uvolňované při těžbě dříví s emisemi automobilového provozu. Kvůli těžbě v roce 2019 rozhodně do ovzduší neuniklo 15 mil. tun CO₂, protože vytěžené dřevo nebylo spáleno, ale bylo dále zpracováno. Ve výrobcích z tohoto dřeva je tak CO₂ dále fixován.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva - ze dne 15. 10. 2019)

CZECH FOREST přichází s návrhem radikální změny přístupu v boji s kůrovcovou kalamitou

Současný kritický stav v lesích vyžaduje přijetí celorepublikových krizových opatření, která mohou rozvoj kalamity zpomalit a přispět k zachování lesních porostů se zastoupením smrku ve vhodných oblastech. Jedním z takových opatření je podle názoru členů CZECH FOREST think tank navýšení podpory boje s kalamitou v perspektivních oblastech zejména ve vyšších nadmořských výškách, jednoduchá dostupnost této podpory a umožnění nedotěžování silně napadených porostů v nejvíce postižených oblastech.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 

(Tisková zpráva - ze dne 3. 10. 2019)

Škody v lesích v roce 2019: 40 miliard korun

Ekonomické škody v lesích způsobené zejména dopady sucha a kůrovcovou kalamitou dosáhnou v roce 2019 podle aktuálních analýz CZECH FOREST think tank 40 miliard korun.
Nárůst škod proti prvotním odhadům z přelomu roku je způsoben zejména dalším propadem cen dříví a zpřesněním tzv. oceňovací vyhlášky. Existenčních problémy vlastníků lesů se tím ještě prohlubují. Důsledkem ekonomických škod je již často nemožnost financování boje s kalamitou a zalesňování kalamitních ploch...

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva - ze dne 25. 6.2019)

Pohyb v lesích vyžaduje z důvodu kůrovcové kalamity zvýšenou opatrnost a ohleduplnost.

V České republice se v důsledku sucha rozvinula největší kůrovcová kalamita v historii. Jediným zákonným opatřením je těžba a následná asanace kůrovcem napadených stromů. Proto je nezbytné, aby veřejnost v místech, kde dochází k těžbě a dopravě dříví dbala zvýšené míře opatrnosti...

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva - ze dne 15.5.2019)

Na skutečnou pomoc českým lesům ještě není pozdě.

Návštěva premiéra vlády ČR a ministrů v lesích postižených suchem a kůrovcovou kalamitou jednoznačně dokládá závažnost problému i jeho celospolečenský dopad. Zástupci CZECH FOREST think tank tuto aktivitu vítají a očekávají rychlé a efektivní kroky vlády a dotčených ministerstev, které povedou k záchraně co největší části lesů a minimalizaci možných škod.   Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva Lesnická výzva - ze dne 28.2.2019)

Další podceňování následků sucha a kůrovcové kalamity v lesích
bude mít negativní dopady na celou společnost!

Kombinace sucha a následné kůrovcové kalamity způsobily dosud nejvážnější přírodní katastrofu v Česku. Třetina lesů je zdevastována suchem a kůrovci a zbylé území lesů je ohroženo. Jen přímé škody na porostech mohou dosáhnout více než 500 miliard korun. Stejná situace postihuje celý středoevropský region. Vyzýváme politickou reprezentaci a veřejnost k aktivní podpoře řešení hrozícího kolapsu lesů a lesního hospodářství v České republice.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva  - ze dne 26.2.2019)

Škody v lesích dosahují desítek miliard korun
a mohou se stát zásadním problémem českého hospodářství

Lesy a lesní hospodářství devastovalo v roce 2018 nejen sucho a kůrovec, ale také ekonomické škody způsobené výší kalamitních těžeb a propadem cen dříví. Celkové škody v lesích za rok 2018 přesáhnou 20 miliard korun. Pro rok 2019 jsou škody odhadovány na 30 miliard korun. Vlastníci lesů se dostali do existenčních problémů, které znamenají, že nemají prostředky na další boj s kalamitou a zalesňování kalamitních ploch. Celý text tiskové zprávy ke stažení... 

 

(Tisková zpráva ze dne 26.2.2019)

Zalesňovací vyhláška se nesmí stát další silnou regulací lesního hospodářství. Negativní dopady těchto snah by se dotkly celé společnosti a především venkova.

 Novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen zalesňovací vyhláška), která měla původně za cíl reagovat na dopady klimatických změn se v průběhu ministerského projednávání stává silnou regulací, která se v některých aspektech může stát hrozbou pro trvalou udržitelnost lesního hospodářství. Členové CZECH FOREST think tank vyzývají, aby vyhláška nebyla dále zpřísňována a stejně jako v západních zemích bylo vlastníkům ponecháno právo rozhodovat o podobě budoucích porostů s ohledem na přírodní podmínky, zkušenosti lesníků i financování lesního hospodářství.. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2018)

Škody v lesích letos přesáhnou dvanáct miliard korun

Letošní extrémní teploty a minimální srážky způsobily další významné oslabení lesních dřevin, vytvořily ideální podmínky pro množení lýkožrouta smrkového a způsobily vysoké škody vlastníkům lesů. V českých lesích letos odumřelo více než 20 milionů stromů. Převis nabídky kalamitního dříví na trhu se projevil drastickým propadem jeho cen. Příjmy z prodeje dříví již vlastníkům lesů nemusí pokrýt ani náklady na povinnou asanaci kůrovcového dříví a obnovu lesa.

Experti z CZECH FOREST think tank odhadují škody způsobené suchem a kůrovcovou kalamitou v roce 2018 na více než 12 miliard korun. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2018)

Modřín je velmi odolnou dřevinou s kvalitním dřívím, mělo by se ho sázet více

 

 

Modřín opadavý prokázal svou kvalitu a zejména odolnost například v chřadnoucích porostech na severovýchodní Moravě, kde stále prosperuje, nebo ve Vysokých Tatrách, kde byl po ničivé vichřici v roce 2004 jedinou dřevinou, která na mnohých místech větrné smršti odolala. Pokud chceme pěstovat odolné lesní porosty, měli bychom se z těchto zkušeností inspirovat. Proto Členové CZECH FOREST think tank považují za vhodné více využívat při druhově pestré obnově lesů právě modřín opadavý...Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 

(Tisková zpráva ze dne 5. 8. 2018)

CZECH FOREST varuje před rizikem vzniku lesních požárů - navrhuje omezení vstupu veřejnosti do lesů

Dlouhodobé extrémní sucho a teplo významně zvyšuje riziko požárů v lesích. V lokalitách s vysokým rizikem lesních požárů a velkým pohybem návštěvníků lesa navrhují lesníci zakázat vstup veřejnosti mimo značené a zpevněné lesní cesty. Zároveň by se vlastníci lesů a hasiči měli připravovat na riziko korunových požárů s rychlým šířením a možností zasažení velkých ploch včetně obydlených oblastí..  Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 

(Tisková zpráva ze dne 12. 7. 2018)

CZECH FOREST navrhuje využít zbylé prostředky z kompenzací sucha zemědělcům na boj s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích

Členové CZECH FOREST think tanku navrhují, aby finanční prostředky, které nebyly vyčerpány z vyčleněných prostředků na odškodnění zemědělců za sucho v roce 2017, byly využity pro rychlou podporu boje s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích.  Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 25. 6. 2018)

Extrémní jaro zasadilo lesům další ránu, sucho komplikuje výsadbu sazenic

Teplé a suché jaro letošního roku představuje další zásadní oslabení dlouhodobě stresovaných lesů a ideální podmínky pro vývoj kůrovců. Ke škodám způsobených rozvojem kůrovcové kalamity se přidávají škody na sazenicích lesních dřevin, což výrazně ovlivnilo úspěšnost jarního zalesňování.
Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 13. 6. 2018)

Reakce členů CZECH FOREST think tank na „Balíček opatření" Hnutí Duha

Členové lesnického think tanku CZECH FOREST se domnívají, že české lesy a vlastníci lesů v aktuální situaci spíše než rychlá, až uspěchaná řešení a v některých detailech ne zcela promyšlené změny, potřebují neodkladně podporu státu pro boj s klimatickými změnami, suchem a navazující kůrovcovou kalamitou. Politické akceptování všech změn navržených Hnutím DUHA by v současné situaci znamenalo další destabilizaci sektoru, neopodstatněný zásah do vlastnických a rozhodovacích práv vlastníků lesů i zásadní riziko ztráty prostoru pro boj s kůrovcovou kalamitou. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 (Tisková zpráva ze dne 22. 5. 2018)

Představení CZECH FOREST think tank veřejnosti a návrhy opatření ke kalamitní situaci v lesích

Osud českých lesů drží v ruce stát – pokud nezačne lesní hospodářství podporovat, dopady budou nevyčíslitelné, říkají členové think tanku CZECH FOREST..
Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

Vzniká lesnický think tank, platforma o budoucnosti lesnictví

Rozhovor se zakládajícími členy CZECH FOREST think tank o důvodech vzniku lesnického think tanku, o cílech a návrzích, ale rizicích a možných slabých stránkách projektu. Rozhovor byl publikován v Lesnické práci 4/2018.  Celý rozhovor ke stažení...

 

.