Tiskové zprávy

Členové CZECH FOREST think tank jsou připraveni poskytnout stanoviska, sdělit své názory na problematiku týkající se lesního hospodářství široké laické veřejnosti prostřednictvím kontaktu se zástupci médií.

K vybraným tématům vydává CZECH FOREST think tank vlastní tiskové zprávy.

 

 

(Tisková zpráva - ze dne 25. 6.2019)

Pohyb v lesích vyžaduje z důvodu kůrovcové kalamity zvýšenou opatrnost a ohleduplnost.

V České republice se v důsledku sucha rozvinula největší kůrovcová kalamita v historii. Jediným zákonným opatřením je těžba a následná asanace kůrovcem napadených stromů. Proto je nezbytné, aby veřejnost v místech, kde dochází k těžbě a dopravě dříví dbala zvýšené míře opatrnosti...

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva - ze dne 15.5.2019)

Na skutečnou pomoc českým lesům ještě není pozdě.

Návštěva premiéra vlády ČR a ministrů v lesích postižených suchem a kůrovcovou kalamitou jednoznačně dokládá závažnost problému i jeho celospolečenský dopad. Zástupci CZECH FOREST think tank tuto aktivitu vítají a očekávají rychlé a efektivní kroky vlády a dotčených ministerstev, které povedou k záchraně co největší části lesů a minimalizaci možných škod.   Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva Lesnická výzva - ze dne 28.2.2019)

Další podceňování následků sucha a kůrovcové kalamity v lesích
bude mít negativní dopady na celou společnost!

Kombinace sucha a následné kůrovcové kalamity způsobily dosud nejvážnější přírodní katastrofu v Česku. Třetina lesů je zdevastována suchem a kůrovci a zbylé území lesů je ohroženo. Jen přímé škody na porostech mohou dosáhnout více než 500 miliard korun. Stejná situace postihuje celý středoevropský region. Vyzýváme politickou reprezentaci a veřejnost k aktivní podpoře řešení hrozícího kolapsu lesů a lesního hospodářství v České republice.

Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva  - ze dne 26.2.2019)

Škody v lesích dosahují desítek miliard korun
a mohou se stát zásadním problémem českého hospodářství

Lesy a lesní hospodářství devastovalo v roce 2018 nejen sucho a kůrovec, ale také ekonomické škody způsobené výší kalamitních těžeb a propadem cen dříví. Celkové škody v lesích za rok 2018 přesáhnou 20 miliard korun. Pro rok 2019 jsou škody odhadovány na 30 miliard korun. Vlastníci lesů se dostali do existenčních problémů, které znamenají, že nemají prostředky na další boj s kalamitou a zalesňování kalamitních ploch. Celý text tiskové zprávy ke stažení... 

 

(Tisková zpráva ze dne 26.2.2019)

Zalesňovací vyhláška se nesmí stát další silnou regulací lesního hospodářství. Negativní dopady těchto snah by se dotkly celé společnosti a především venkova.

 Novelizace vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (dále jen zalesňovací vyhláška), která měla původně za cíl reagovat na dopady klimatických změn se v průběhu ministerského projednávání stává silnou regulací, která se v některých aspektech může stát hrozbou pro trvalou udržitelnost lesního hospodářství. Členové CZECH FOREST think tank vyzývají, aby vyhláška nebyla dále zpřísňována a stejně jako v západních zemích bylo vlastníkům ponecháno právo rozhodovat o podobě budoucích porostů s ohledem na přírodní podmínky, zkušenosti lesníků i financování lesního hospodářství.. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 17. 9. 2018)

Škody v lesích letos přesáhnou dvanáct miliard korun

Letošní extrémní teploty a minimální srážky způsobily další významné oslabení lesních dřevin, vytvořily ideální podmínky pro množení lýkožrouta smrkového a způsobily vysoké škody vlastníkům lesů. V českých lesích letos odumřelo více než 20 milionů stromů. Převis nabídky kalamitního dříví na trhu se projevil drastickým propadem jeho cen. Příjmy z prodeje dříví již vlastníkům lesů nemusí pokrýt ani náklady na povinnou asanaci kůrovcového dříví a obnovu lesa.

Experti z CZECH FOREST think tank odhadují škody způsobené suchem a kůrovcovou kalamitou v roce 2018 na více než 12 miliard korun. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 31. 8. 2018)

Modřín je velmi odolnou dřevinou s kvalitním dřívím, mělo by se ho sázet více

 

 

Modřín opadavý prokázal svou kvalitu a zejména odolnost například v chřadnoucích porostech na severovýchodní Moravě, kde stále prosperuje, nebo ve Vysokých Tatrách, kde byl po ničivé vichřici v roce 2004 jedinou dřevinou, která na mnohých místech větrné smršti odolala. Pokud chceme pěstovat odolné lesní porosty, měli bychom se z těchto zkušeností inspirovat. Proto Členové CZECH FOREST think tank považují za vhodné více využívat při druhově pestré obnově lesů právě modřín opadavý...Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 

(Tisková zpráva ze dne 5. 8. 2018)

CZECH FOREST varuje před rizikem vzniku lesních požárů - navrhuje omezení vstupu veřejnosti do lesů

Dlouhodobé extrémní sucho a teplo významně zvyšuje riziko požárů v lesích. V lokalitách s vysokým rizikem lesních požárů a velkým pohybem návštěvníků lesa navrhují lesníci zakázat vstup veřejnosti mimo značené a zpevněné lesní cesty. Zároveň by se vlastníci lesů a hasiči měli připravovat na riziko korunových požárů s rychlým šířením a možností zasažení velkých ploch včetně obydlených oblastí..  Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 

(Tisková zpráva ze dne 12. 7. 2018)

CZECH FOREST navrhuje využít zbylé prostředky z kompenzací sucha zemědělcům na boj s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích

Členové CZECH FOREST think tanku navrhují, aby finanční prostředky, které nebyly vyčerpány z vyčleněných prostředků na odškodnění zemědělců za sucho v roce 2017, byly využity pro rychlou podporu boje s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou v lesích.  Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 25. 6. 2018)

Extrémní jaro zasadilo lesům další ránu, sucho komplikuje výsadbu sazenic

Teplé a suché jaro letošního roku představuje další zásadní oslabení dlouhodobě stresovaných lesů a ideální podmínky pro vývoj kůrovců. Ke škodám způsobených rozvojem kůrovcové kalamity se přidávají škody na sazenicích lesních dřevin, což výrazně ovlivnilo úspěšnost jarního zalesňování.
Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

(Tisková zpráva ze dne 13. 6. 2018)

Reakce členů CZECH FOREST think tank na „Balíček opatření" Hnutí Duha

Členové lesnického think tanku CZECH FOREST se domnívají, že české lesy a vlastníci lesů v aktuální situaci spíše než rychlá, až uspěchaná řešení a v některých detailech ne zcela promyšlené změny, potřebují neodkladně podporu státu pro boj s klimatickými změnami, suchem a navazující kůrovcovou kalamitou. Politické akceptování všech změn navržených Hnutím DUHA by v současné situaci znamenalo další destabilizaci sektoru, neopodstatněný zásah do vlastnických a rozhodovacích práv vlastníků lesů i zásadní riziko ztráty prostoru pro boj s kůrovcovou kalamitou. Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

 (Tisková zpráva ze dne 22. 5. 2018)

Představení CZECH FOREST think tank veřejnosti a návrhy opatření ke kalamitní situaci v lesích

Osud českých lesů drží v ruce stát – pokud nezačne lesní hospodářství podporovat, dopady budou nevyčíslitelné, říkají členové think tanku CZECH FOREST..
Celý text tiskové zprávy ke stažení...

 

Vzniká lesnický think tank, platforma o budoucnosti lesnictví

Rozhovor se zakládajícími členy CZECH FOREST think tank o důvodech vzniku lesnického think tanku, o cílech a návrzích, ale rizicích a možných slabých stránkách projektu. Rozhovor byl publikován v Lesnické práci 4/2018.  Celý rozhovor ke stažení...

 

.